uśmiechnięty student

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku kryminalistyka.

W trakcie studiów na kierunku kryminalistyka student zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością. Ma wiedzę bazową o prawie penalnym oraz o innych gałęziach prawa z nim związanych. Zna podstawy psychologii dotyczące zachowania ludzkiego, funkcjonowania człowieka i mechanizmów jego zachowań. Ma także wiedzę w zakresie społecznych, gospodarczych i ekonomicznych uwarunkowań przestępczości krajowej jak i międzynarodowej.

Wybrane przedmioty na studiach

Kryminologia
Wiktymologia
Filozofia kryminalistyczna
Ekspertyza sądowa
Medycyna sądowa
Taktyka kryminalistyczna
Podstawy psychiatrii sądowej
Nowoczesne metody przesłuchań
Polityka kryminalna
Profilaktyka kryminalistyczna

Student zdobywa wiedzę pozwalającą w podstawowym wymiarze realizować zadania właściwe dla instytucji wymiaru. Nabywa także umiejętność pracy podczas poszczególnych czynności prowadzonych przez organy śledcze. Zna podstawowe zagadnienia i zasady pracy operacyjnej (podstawy prawne, zasady etyczne, pragmatyki). Ma wiedzę o podstawach gromadzenia, analizowania i praktycznego wykorzystania źródeł informacji (w tym pobierania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych), nowoczesnych technologii, wie jak wygląda współpraca w zakresie przeciwdziałania przestępczości z policją, prokuraturą, zakładem medycyny sądowej i innymi instytucjami.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi na zdobycie niezbędnych kwalifikacji pozwalających na zatrudnienie w policji, prokuraturze, służbie więziennej i kuratorskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Leśnej, stowarzyszeniach i fundacji działających w ramach pomocy społecznej i postpenitencjarnej a także w laboratoriach kryminalistycznych policji czy innych laboratoriach specjalistycznych, w prywatnych laboratoriach, laboratoriach i firmach farmaceutycznych, pracowniach medycyny sądowej, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony mienia, w sztabach kryzysowych.

Absolwent będzie posiadał kompetencje zawodowe pozwalające mu na podjęcie pracy kryminalistyka a także specjalisty, znajdującego zatrudnienie w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych wymiaru sprawiedliwości, w tym w organach ścigania. Absolwent już zatrudniony w tego rodzaju instytucjach będzie miał ułatwiony dalszy przebieg kariery zawodowej (awansu zawodowego).

Planowany czas uruchomienia kierunku to rok akademicki 2022/2023 (pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki).