uśmiechnięta studentka w okularach z notatnikiem i długopisem w dłoni

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo społeczne.

Absolwenci kierunku dziennikarstwo społeczne uzyskają poszerzoną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotowego (nauki o polityce i administracji), jak i teorii komunikowania, obszarów zastosowania nowoczesnych technologii przekazów medialnych, nowych metod, technik i narzędzi komunikowania oraz pedagogiki medialnej – w tym zwłaszcza na temat oddziaływania przekazów dziennikarskich, edukacji medialnej, kulturowych oraz ekonomicznych uwarunkowań roli mediów w społeczeństwie i życiu człowieka. Absolwenci uzyskają zbilansowane kompetencje w dziedzinie nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Posiadać będą umiejętność stosowania w praktyce zdobytej interdyscyplinarnej wiedzy o komunikacji społecznej i interpersonalnej, technikach komunikowania poprzez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, metod prezentacji multimedialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prezentacji graficznych oraz technik digitalizacji i wizualizacji danych. Umiejętności te pozwolą absolwentom na krytyczne selekcjonowanie informacji z różnych źródeł, interpretację i ocenę ich jakości, a także analizę zjawisk społecznych i wypowiadanie się o nich w sposób kompetentny.

Posiadać będą umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy o komunikacji interpersonalnej, technikach komunikowania przez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, a także różnych gatunków dziennikarskich i metod prezentacji multimedialnej oraz transmedialnej.

Studia na kierunku dziennikarstwo społeczne dadzą możliwość kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym, wzięcia udziału w pracach zespołów badawczych, z jednoczesnym elementem umiejętności praktycznych zastosowań wiedzy komunikologicznej, dziennikarskiej i popularyzatorskiej. Absolwenci będą znali mechanizmy przekazu informacji w zastosowaniu do komunikacji wizerunkowej, do marketingowego zarządzania marką, do poprawy komunikacji wewnątrz organizacji, a także do komunikowania w sytuacji kryzysowej.

Wybrane przedmioty na studiach

Współczesne systemy medialne
Retoryka i stylistyka dziennikarska
Warsztaty twórczego pisania
Warsztaty redakcyjne dziennikarstwa społecznego
Psychologia mediów
Fotografia dziennikarska
Warsztaty produkcji treści multimedialnych w social science
Marketing społeczny
Metody analizy mediów

Program studiów da absolwentom dziennikarstwa społecznego przygotowuje do pracy w instytucjach medialnych i okołomedialnych, zajmujących się organizacją działalności społeczno-gospodarczej, w instytucjach sektora publicznego, w jednostkach badawczych, w sferze mediów z ich otoczką edukacyjną, popularyzatorską i biznesową oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji znajdą zatrudnienie w portalach internetowych, agencjach informacyjnych, reklamowych, brandingowych i public relations, redakcjach czasopism popularnonaukowych, ośrodkach badań społecznych i prowadzących badania rynku, w biurach prasowych, działach personalnych i HR instytucji, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej, wydawnictwach, instytucjach samorządu i władz lokalnych, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej, instytucjach kultury, podmiotach gospodarczych, usługowych i stowarzyszeniach. Ze względu na uzyskane kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i graficznych absolwenci uzyskają też możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści dla potrzeb edukacyjnych i popularyzatorskich.

Dzięki połączeniu nauki przedmiotowej z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, dziennikarstwa i marketingu z informatyką, technologią komunikacji i multimediów absolwent Dziennikarstwa społecznego uzyska możliwość pracy w firmach budujących przewagę konkurencyjną za pomocą metod komputerowych i komunikacji wspomaganej najnowszą technologią.

obejrzyj film na kanale YouTube Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Rejestracja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku.