uśmiechnięta brunetka trzymająca w dłoni telefon

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia ukraińska.

Naukę języka ukraińskiego będzie można rozpocząć od podstaw, a w ciągu trzech opanować ten język na poziomie biegłości C1 oraz drugi język obcy na poziomie: B2 (filologia ukraińska z językiem rosyjskim, filologia ukraińska z językiem niemieckim, filologia ukraińska z językiem hiszpańskim, filologia ukraińska z językiem francuskim).

Wybrane przedmioty na studiach

Praktyczna nauka języka ukraińskiego
Gramatyka języka ukraińskiego
Historia Ukrainy
Kultura ukraińska
Historia literatury ukraińskiej
Język ukraiński w przedsiębiorstwie
Język ukraiński w turystyce
Tłumaczenie specjalistyczne ustne i pisemne

Absolwent, który wybrał specjalizację z językiem rosyjskim/niemieckim/hiszpańskim jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych. Absolwent filologii ukraińskiej z językiem rosyjskim/niemieckim/hiszpańskim/francuskim jest przygotowany do wykonywania zawodów związanych z konicznością posługiwania się wyżej wymienionymi językami obcymi.

Absolwent, który wybrał specjalność filologia ukraińska z językiem rosyjskim/filologia ukraińska językiem niemieckim/filologia ukraińska z językiem hiszpańskim jest przygotowany do wykonywania zawodu lingwisty – specjalisty w zakresie komunikacji oraz języka biznesu, rozwijającego się na styku Wschodu i Zachodu Europy, a także obsługi klienta zagranicznego dla potrzeb rynku pracy. Absolwent, posiada kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) ustnych i pisemnych, może także podjąć pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka.

Absolwent posiada kompetencje językowe do pracy w instytucjach państwowych, nakierowanych na obsługę cudzoziemców oraz w placówkach związanych obsługą ruchu granicznego, a także w sektorze szeroko rozumianej turystyki oraz obsługi klienta zagranicznego (biura podróży, hotelarstwo, handel międzynarodowy).

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.