Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie.

Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta/doktoranta.

Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia niestacjonarne jednolite magisterskie).

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022