Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów oraz przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się

§ 1

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby godzin całego powtarzanego kursu/kursów i stawki za jedną godzinę dydaktyczną obowiązującą na danym kierunku studiów.
 2. Studenci korzystający z powtarzania jednego kursu objętego wpisem warunkowym wnoszą opłatę w wysokości 400 zł, a powtarzający dwa kursy objęte wpisem warunkowym – 800 zł.
 3. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty dla studentów:
  1. korzystających z pojedynczych zajęć nieobjętych programem studiów,
  2. wyrównujących różnice programowe (w tym realizujących zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia),
  3. realizujących blok zajęć nieobjętych programem studiów, jest wyrażona w złotych wartość jednej godziny dydaktycznej na danym kierunku studiów pomnożona przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych danego kursu.
  4. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu są naliczane do kwoty 3600 zł.
  5. Opłaty, z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1–3, wnoszone są jednorazowo przed rozpoczęciem danego semestru.
  6. Za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego (przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się) student dokonuje jednorazowej opłaty w wysokości 400 zł.

 

§ 2

Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:

Kierunek studiówStawka godzinowa (PLN)
administracja 13
architektura informacji 16
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 13
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 13
art & design 29
art & science 29
bezpieczeństwo międzynarodowe 13
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim 13
bezpieczeństwo państwa 13
bezpieczeństwo zdrowotne 13
bioinformatyka 26
biologia 26
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 13

chemia – nauczyciel chemii

26
design 29
digital design 29
dziennikarstwo 13
dziennikarstwo przyrodnicze 13
dziennikarstwo społeczne 13
edukacja techniczno-informatyczna 25
ekonomia społeczna 13
etyka – mediacje i negocjacje 13
filologia angielska 16
filologia germańska 16
filologia hiszpańska 16
filologia polska 16
filologia romańska 16
filologia rosyjska 16
filologia ukraińska 16
filologia włoska 16
filozofia 13
fizyka 25
geografia 26
geopolityka 26
gospodarka przestrzenna 26
grafika 29
historia 13
informatyka 25
inżynieria bezpieczeństwa 25
kognitywistyka 13
komunikacja wizualna 29
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 16
logopedia 16
malarstwo 29
matematyka 25
media content & creative writing 16
ochrona środowiska 26
odnowa biologiczna 26
pedagogika 16
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 16
pedagogika specjalna 16
politologia 13
polityka społeczna 13
praca socjalna 16
prawo 13
psychologia 16
psychologia i biologia zwierząt 26
socjologia 16
stosunki międzynarodowe 13
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 13
sztuka i edukacja 29
sztuka i media 29
sztuka współczesna 29
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 13
turystyka historyczna i muzealnictwo 13
turystyka i rekreacja 26
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 16
zarządzanie kryzysowe 16
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 13
zarządzanie w służbach społecznych 16

 

§ 3

 1. Z opłat za wyrównywanie różnic programowych zwolnieni są studenci powracający z urlopu.
 2. Studenci studiów stacjonarnych, którzy wznawiają studia, wnoszą opłaty wynikające tylko i wyłącznie z różnic programowych.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy wznawiają studia, wnoszą opłaty wynikające z różnic programowych do wysokości wskazanej w § 1 ust. 4 i czesne za dany rok.

 

§ 4

Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:

 1. za jedną godzinę lekcyjną ćwiczeń praktycznych w szkole student wnosi opłatę w wysokości 30 złotych;
 2. za praktyki pedagogiczne zawodowe, student wnosi opłatę zgodną z wymiarem praktyki, według poniższej tabeli:

 

Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowychStawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN)
tygodniowa (1–29 godzin) 140 (120 + 20)
dwutygodniowa (30–44 godzin) 180
trzytygodniowa (45–59 godzin) 220
czterotygodniowa (60–74 godzin) 260
pięciotygodniowa (75–90 godzin) 300
sześciotygodniowa (powyżej 90 godzin) 340

 

§ 5

Opłata za praktyki pedagogiczne nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika.

 

Podstawa prawna