Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów

§ 1

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby godzin całego powtarzanego kursu/kursów i stawki za jedną godzinę dydaktyczną obowiązującą na danym kierunku studiów.
 2. Studenci korzystający z powtarzania jednego kursu objętego wpisem warunkowym wnoszą opłatę w wysokości 400 złotych, a powtarzający dwa kursy objęte wpisem warunkowym – 800 złotych.
 3. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty dla studentów:
  1. korzystających z pojedynczych zajęć nieobjętych programem studiów,
  2. wyrównujących różnice programowe (w tym realizujących zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia), 
  3. realizujących blok zajęć nieobjętych programem studiów, jest wyrażona w złotych wartość jednej godziny dydaktycznej na danym kierunku studiów pomnożona przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych danego kursu.
 4. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu są naliczane do kwoty 3600 złotych.
 5. Opłaty z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1–3, wnoszone są jednorazowo przed rozpoczęciem danego semestru.

 

§ 2

Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:

Kierunek studiówStawka godzinowa (PLN)
administracja 13
architektura informacji 16
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 13
art & design 29
bezpieczeństwo międzynarodowe 13
bezpieczeństwo państwa 13
bezpieczeństwo zdrowotne 13
bioinformatyka 26
biologia 26

chemia – nauczyciel chemii

26
design 29
digital design 29
edukacja techniczno-informatyczna 25
ekonomia społeczna 13
etyka – mediacje i negocjacje 13
filologia angielska 16
filologia germańska 16
filologia hiszpańska 16
filologia polska 16
filologia romańska 16
filologia rosyjska 16
filologia włoska 16
filozofia 13
fizyka 25
geografia 26
gospodarka przestrzenna 26
grafika 29
historia 13
informatyka 25
inżynieria bezpieczeństwa 25
kognitywistyka 13
komunikacja wizualna 29
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 16
logopedia 16
malarstwo 29
matematyka 25
ochrona środowiska 26
odnowa biologiczna 26
pedagogika 16
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 16
pedagogika specjalna 16
politologia 13
polityka społeczna 13
praca socjalna 16
prawo 13
psychologia 16
socjologia 16
stosunki międzynarodowe 13
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 13
sztuka i edukacja 29
sztuka i media 29
sztuka współczesna 29
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 13
turystyka i rekreacja 26
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 16
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 13
zarządzanie w służbach społecznych 16

 

§ 3

Osoby korzystające z konsultacji dotyczących pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego wnoszą opłatę w wysokości 1200 złotych.

 

§ 4

 1. Z opłat za wyrównywanie różnic programowych zwolnieni są studenci powracający z urlopu.
 2. Studenci studiów stacjonarnych, którzy wznawiają studia wnoszą opłaty wynikające tylko i wyłącznie z różnic programowych.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy wznawiają studia wnoszą opłaty wynikające z różnic programowych do wysokości wskazanej w § 1 ust. 4 i czesne za dany rok.

 

§ 5

Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:

 1. za jedną godzinę lekcyjną ćwiczeń praktycznych w szkole student wnosi opłatę w wysokości 25 złotych;
 2. za praktyki pedagogiczne zawodowe, student wnosi opłatę zgodną z wymiarem praktyki, według poniższej tabeli:
Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowychStawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN)
tygodniowa 120
dwutygodniowa 150
trzytygodniowa 180
czterotygodniowa 200
pięciotygodniowa 250
sześciotygodniowa 300

 

§ 6

Opłata za praktyki pedagogiczne nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022