Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie.

Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

Numer rachunku bankowego
EUR-IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 SWIFT: PKOPPLPW

Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022