Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów

§ 1

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby godzin całego powtarzanego kursu/kursów i stawki za jedną godzinę dydaktyczną obowiązującą na danym kierunku studiów.
 2. Studenci korzystający z powtarzania jednego kursu objętego wpisem warunkowym wnoszą opłatę w wysokości 390 złotych, a powtarzający dwa kursy objęte wpisem warunkowym – 780 złotych.
 3. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty dla studentów:
  1. korzystających z pojedynczych zajęć nieobjętych programem studiów,
  2. wyrównujących różnice programowe (w tym realizujących zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia), 
  3. realizujących blok zajęć nieobjętych programem studiów, jest wyrażona w złotych wartość jednej godziny dydaktycznej na danym kierunku studiów pomnożona przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych danego kursu.
 4. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu są naliczane do kwoty 3200 złotych.
 5. Opłaty z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1–3, wnoszone są jednorazowo przed rozpoczęciem danego semestru.

 

§ 2

Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:

Kierunek studiówStawka godzinowa (PLN)
administracja 13
animacja kultury w przestrzeni społecznej 29
architektura informacji 16
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 13
art & design 29
bezpieczeństwo narodowe 13
bezpieczeństwo państwa 13
bezpieczeństwo wewnętrzne 13
bioinformatyka 26
biologia 26
digital design 29
edukacja techniczno-informatyczna 25
ekonomia społeczna 13
etyka – mediacje i negocjacje 13
filologia (obca – wszystkie specjalności) 16
filologia polska 16
filozofia 13
fizyka 25
geografia 26
gospodarka przestrzenna 26
grafika 29
historia 13
informatyka 25
inżynieria bezpieczeństwa 25
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 16
logopedia 16
malarstwo 29
matematyka 25
ochrona środowiska 26
odnowa biologiczna 26
pedagogika 16
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 16
pedagogika specjalna 16
politologia 13
praca socjalna 16
prawo 13
psychologia 16
socjologia 16
stosunki międzynarodowe 13
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 13
sztuka i media 29
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 13
turystyka i rekreacja 26
wzornictwo 29
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 13
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 16

 

§ 3

Osoby korzystające z konsultacji dotyczących pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego wnoszą opłatę w wysokości 800 złotych.

 

§ 4

 1. Z opłat za wyrównywanie różnic programowych zwolnieni są studenci powracający z urlopu.
 2. Studenci studiów stacjonarnych, którzy wznawiają studia wnoszą opłaty wynikające tylko i wyłącznie z różnic programowych.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy wznawiają studia wnoszą opłaty wynikające z różnic programowych do wysokości wskazanej w § 1 ust. 4 i czesne za dany rok.

§ 5

Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:

 1. za jedną godzinę lekcyjną ćwiczeń praktycznych w szkole student wnosi opłatę w wysokości 25 złotych;
 2. za praktyki pedagogiczne zawodowe, student wnosi opłatę zgodną z wymiarem praktyki, według poniższej tabeli:
Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowychStawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN)
tygodniowa 120
dwutygodniowa 150
trzytygodniowa 180
czterotygodniowa 200
pięciotygodniowa 250
sześciotygodniowa 300

 

§ 6

Opłata za praktyki pedagogiczne nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020