Opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej, wydaniem dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu  na język angielski

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50
dyplomu ukończenia studiów wraz dwoma odpisami 60
dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40

 

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych.

 

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1-2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020