rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2019/2020
(PLN)
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych 1700
Administracja samorządowa 1450
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1300
Cracoviana – miasto i region w turystyce 2000
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych 1800
Druk 3D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli 1250
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu 1600
Edukacja techniczna 2300
Edytorstwo 1600
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt 1500
Geografia 2000
Geoinformacja w edukacji 1500
Historia i wiedza o społeczeństwie 1950
Informatyka 2000
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny 1500
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego 1700
Kreatywne nowe media w służbach społecznych 1480
Lidership w edukacji i biznesie 1750
Logopedia 1900
Marketing i nowoczesna promocja 1580
Matematyka 2150
Mechatronika 2000
Mediacje i negocjacje 1600
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej 1900
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 2000
Neurologopedia 2000
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 1500
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1500
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1500
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) 1500
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 1500
Pedagogika specjalna – surdopedagogika 1500
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1400
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi 1850
Prawo dla urzędników nieprawników 1700
Prawo inwestycyjno-budowlane 1500
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych 2000
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową 1800
Prawo wykonawcze 1500
Profesjonalny coaching 1650
Przedsiębiorczość 1600
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1500
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych 1350
Przyroda 1500
Resocjalizacja i penitencjarystyka 1500
Socjoterapia 1600
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) 1500
Terapia pedagogiczna 1500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka II 1500
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1500
Zaburzenia ze spectrum Autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 1700

 

Podstawa prawna