studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Studenci na kierunku administracja (profil ogólnoakademicki) nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych. W szczególności uzyskują wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, w tym do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej i jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Obszerna wiedza i umiejętności pozwalają im na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów czy innych przedsięwzięć zgodnie z interesami państwa bądź interesami danej społeczności czy potrzebami rynku pracy. W zakresie kompetencji absolwent kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim uzyskuje nawyki systematycznego kształcenia, świadomość konieczności zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne wymagania rynku pracy, potrzebę ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje dotyczą nie tylko aspektów instytucjonalno-proceduralnego działania struktur i form administracji, ale także etycznego aspektu wyznaczającego standardy postępowań w państwie prawa. Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu administracji o profilu ogólnoakademickim poprzez odwoływanie się do wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz ekonomii i finansów, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, wnikliwego, dając przez to podstawę do hierarchizowania możliwych rozwiązań w procesie stosowania prawa. Uczą przyszłych pracowników administracji podejmowania decyzji, pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin usytułowanych na płaszczyźnie szeroko rozumianej administracji. Uświadamiają, jak doniosłe znaczenie dla współczesnego państwa, prawa, polityki czy gospodarki ma sprawne funkcjonowanie administracji publicznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja wykazuje się poszerzoną wiedzą i zdolnością do rozumienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym zagadnień z zakresu publiczno-prawnych form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego oraz prawa stosowanego w administracji publicznej. W trakcie nauki na studiach drugiego stopnia absolwent poznaje treści zawierające w sobie rozległe informacje o procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowo-administracyjnym, o historii myśli ustrojowo-administracyjnej, o zagadnieniach bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zapoznaje się także z zagadnieniami odpowiedzialności prawnej, jak również z etycznymi aspektami funkcjonowania administracji.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja dysponuje wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi samodzielne rozwiazywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazuje inicjatywę twórczą, a także posiada umiejętność opracowywania i wdrażania programów. Ukończenie kierunku administracja – studiów drugiego stopnia pozwala uzyskać zatrudnienie na kierowniczych stanowiskach w gospodarce, administracji publicznej i polityce, między innymi:

  • na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej;
  • na stanowiskach kierowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  • w unijnych instytucjach i agendach, służbach dyplomatycznych;
  • w służbach mundurowych;
  • w organizacjach pozarządowych jako menedżerowie i eksperci;
  • w instytucjach biznesu (między innymi w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm, jako, specjaliści ds. marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków.

Absolwent tego kierunku studiów uzyskuje również kompetencje do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci kierunku administracja studia drugiego stopnia wykazujący ciekawość poznawczą oraz inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Mają również możliwość poszerzania swojej wiedzy na innych kierunkach studiów drugiego stopnia lub też pogłębiania wiedzy na specjalistycznych studiach podyplomowych..

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji