studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta, uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku studiów filologia polska, studia drugiego stopnia, ma szeroką i pogłębioną wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice polonistyki. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu filologii polskiej. Ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę o metodologiach, teoriach oraz o głównych kierunkach rozwoju literaturoznawstwa i językoznawstwa. Dysponuje szczegółową wiedzą na temat artystycznych i ideowych problemów literatury polskiej w poszczególnych epokach, prądach i obiegach literackich. Ma pogłębioną wiedzę na temat najwybitniejszych dzieł literatury polskiej, a także historycznej zmienności stylów i konwencji. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i krytyki rozmaitych tekstów kultury, właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych.

Absolwent ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o socjologicznych, etnologicznych, historycznych uwarunkowaniach komunikacji językowej oraz o wartości semantycznej jednostek leksykalnych. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości.

Absolwent potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i integrować informacje przydatne w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu nauki o języku i literaturze. Potrafi samodzielnie opracować wybrane problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada pogłębioną umiejętność analizy, interpretacji i wartościowania rozmaitych typów tekstów. Rozpoznaje zjawiska literackie i językowe, a także określa ich funkcje za pomocą metod i narzędzi badawczych, proponowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze i językoznawcze. Potrafi przygotować różnego typu prace pisemne i wypowiedzi ustne na temat zagadnień z zakresu filologii polskiej.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w języku obcym.

Absolwent zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Śledzi współczesne zjawiska literackie i językowe. Dba o poprawność i estetykę wypowiedzi. Potrafi pracować w zespole, podejmując się pełnienia różnych funkcji, rozumie potrzebę współdziałania z innymi na rzecz różnych środowisk. Pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystuje we własnej praktyce zawodowej. Zna i respektuje normy etyki zawodowej.


W zależności od wybranego modułu specjalnościowego:

  • po ukończeniu specjalności zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach. Ma wiedzę na temat planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia mu pracę na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations. Ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego. Jest przygotowany do pracy jako koordynator projektów wydawniczych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych. Orientuje się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego, zna zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także ma podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje mu szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera.
  • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z glottodydaktyką absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w szkolnictwie jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz do uczenia języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole (moduł glottodydaktyczny spełnia wymagania Standardu Kształcenia Nauczycieli w zakresie liczby godzin oraz punktów ECTS – pkt E: „Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć” dla „przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”), a także do pracy jako lektor języka polskiego jako drugiego i obcego. Absolwent jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do projektowania i przeprowadzania działań edukacyjnych w ramach uczenia języka polskiego jako ojczystego oraz jako obcego i drugiego. Potrafi samodzielnie zdobywać, pogłębiać i aktualizować wiedzę przedmiotową oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Zna i funkcjonalnie wykorzystuje profesjonalną terminologię. Potrafi skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod, technik i form pracy oraz środków dydaktycznych; potrafi badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę, potrafi przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do dalszego kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom z zakresu psychologii i pedagogiki może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować i personalizować proces kształcenia, zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich absolwent posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach; ma wiedzę na temat planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia mu pracę na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations. Ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego;
  • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich absolwent posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism; orientuje się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego, zna zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także ma podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje mu szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów drugiego stopnia (uzyskanie tytułu magistra), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej