studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze francuskiej (z uwzględnieniem krajów frankofońskich) oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy). Absolwent filologii romańskiej z rozszerzonym lektoratem zna drugi język na poziomie co najmniej B2. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe w języku polskim i francuskim, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent potrafi przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne w innym języku obcym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, i tym podobnych.

Absolwent, który wybrał specjalność nauczycielska jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa