studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku filologia rosyjska posiada zaawansowaną i poszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka rosyjskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1+. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność przekładoznawczą jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego.

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.
Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność przekładoznawczą może pracować jako tłumacz języka rosyjskiego w biurach tłumaczeń, w firmach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz przedsiębiorstwach usługowych o różnym profilu (firmy turystyczne, agencje reklamowe, sektor kultury i mediów)

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność nauczycielską posiada odpowiednie kwalifikacje psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne, uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa