studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna w stopniu poszerzonym główne systemy filozofii Zachodu i innych kręgów cywilizacyjnych, co uzupełnia znajomość doktryn wielkich religii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii człowieka, a także filozofii społecznej i politycznej, zarówno w ujęciu opisowym, jak i normatywnym. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz wiedzę i świadomość podstawowych dylematów etycznych współczesnego świata. Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii i etyki w celu analizy złożonych problemów społecznych i badawczych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów z filozofii posiada pogłębione zrozumienie otaczającego go świata i ludzi, z którymi się styka (również pochodzących z innych kręgów kulturowych). Potrafi w sposób kompetentny uczestniczyć w toczących się w przestrzeni społecznej i mediach debatach światopoglądowych, naukowych, a także tych z zakresu sztuki. Zna i analizuje fundamentalne uwarunkowania swojego własnego bytu, jak i bytu innych ludzi – zarówno od strony społeczno-ekonomicznej, jak i egzystencjalnej, czy cielesnej. Posiada umiejętność szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Absolwent po specjalności badawczo-rozwojowej posiada pogłębioną świadomość społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych uwarunkowań otaczającego go świata oraz gruntowną wiedzę na temat psycho-biologicznych czynników warunkujących funkcjonowanie jednostek. Posiada także umiejętność krytycznego myślenia, gromadzenia i opracowywania informacji (danych) oraz swobodnego operowania słowem. Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania pracy o charakterze naukowo-badawczym, kreatywnym, czy twórczym.

Absolwent po specjalności nauczycielskiej uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia przygotowują do pracy w instytucjach oświatowych, wszędzie tam, gdzie wiedza z zakresu filozofii i etyki jest przydatna.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent zyskuje uprawnienia do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej lub na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa