studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów, napisaniu pracy magisterskiej oraz złożeniu egzaminu magisterskiego absolwent rozumie mechanizmy zarządzania środowiskiem przyrodniczym oraz mechanizmy rozwoju społeczno-gospodarczego różnej skali systemów przestrzennych (od skali lokalnej po skalę regionalną, krajową i globalną). Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób praktyczny podejmując pracę zawodową lub dalszy rozwój naukowy.

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, opartą o szerokie podstawy nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii nauk geograficznych, metod analizy przestrzennej oraz statystyki umożliwiające własny rozwój naukowy w wybranej przez siebie szczegółowej dyscyplinie naukowej (geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, regionalnej) oraz w pracy zawodowej. Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody badawcze i prowadzić badania (terenowe, laboratoryjne), opracowywać wyniki badań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik, formułować wnioski i prezentować je w formie opracowań naukowych, jak również w formie popularnonaukowej.

W swojej pracy potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury, wykorzystuje i potrafi tworzyć różnego typu bazy danych geograficznych i statystycznych, posługuje się ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, sprawnie posługuje się podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, ma podstawową wiedzę z zakresu geoinformacji oraz teledetekcji, potrafi wykonywać zaawansowane analizy z wykorzystaniem narzędzi GIS. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykonywać badania i opracowania na potrzeby monitorowania środowiska geograficznego oraz planowania strategii rozwoju lokalnych i regionalnych układów przestrzennych.

Ponadto posiada poszerzoną wiedzę, oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności nauczycielskiej lub nienauczycielskiej. Wybierając specjalność nauczycielską, absolwent posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i posiada uprawnienia do nauczania geografii, prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu geografii oraz – w przypadku realizacji odpowiedniej specjalności – także drugiego przedmiotu.

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi pracować indywidualnie oraz kierować pracą zespołu nad danym zadaniem badawczym, jest świadom konieczności poszerzania swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także systemami zarządzania środowiskiem.

Absolwenci specjalności nauczycielskich, są przygotowani do nauczania geografii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz ewentualnie innych przedmiotów szkolnych, w zależności od realizowanej specjalności.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podjęcia studiów w szkole doktorskiej oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa