studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, analiza funkcjonalna i analiza zespolona, topologia, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, geometria, algebra, logika i teoria mnogości. Dodatkowo, absolwent studiów drugiego stopnia, zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się w tym języku terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności matematyka (nauczycielska) dysponuje odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym), pozwalającym mu pełnić role: nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy i opiekuna oraz nauczyciela – osoby integrująco-motywującej. Absolwent posiada także przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Absolwenci są również przygotowani do posługiwania się technologią informacyjną, w tym do jej wykorzystywania w nauczaniu. Absolwent ma przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym. Zdobyte umiejętności umożliwiają mu zajmowanie stanowisk zarówno w szkolnictwie, jak i w jednostkach niezwiązanych ze szkolnictwem (na przykład w przemyśle i ekonomii), a wymagających samokształcenia, jak również podejmowanie badań naukowych w zakresie modelowania matematycznego i symulacji komputerowych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Osoba, która ukończyła tę specjalność może znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach statystycznych i ośrodkach badań demograficznych.

Absolwent specjalności matematyka stosowana, dzięki zdobytej wiedzy i zdobytym umiejętnościom, może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach związanych z opracowywaniem danych statystycznych, w sektorze bankowym i finansowym oraz w przedsiębiorstwach związanych z branżą IT. Absolwent tej specjalności ma także wiedzę i umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania obliczeń. Dysponuje on podbudową teoretyczną i wiedzą programistyczną stwarzającą możliwość samodzielnego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Pozwala mu także na podjęcie pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową i wdrażaniem systemów informatycznych w zespołach projektowych i programowania serwisów internetowych i systemów baz danych, a także w instytucjach i laboratoriach badawczych na stanowiskach wymagających umiejętności modelowania, symulacji i analizy danych. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom specjalności matematyka stosowana zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach związanych z opracowaniem danych statystycznych, w sektorze bankowym i finansowym.

Absolwent specjalności matematyka z informatyką wykazuje się szerokimi umiejętnościami analizy i rozwiązywania problemów wymagających modelowania matematycznego oraz posiada umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostarczonych danych. Dodatkowo specjalność ta ma za zadanie rozszerzyć przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie rozbudowanych kompetencji informatycznych, umożliwiających sprawne posługiwanie się narzędziami z obszaru nowych technologii, wspomagającymi pracę instytucji w okresie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa