studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 1. Wykazuje pogłębioną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą rozszerzoną terminologię, teorię i metodologię z zakresu pedagogiki i nauk współpracujących.
 2. W zakresie umiejętności:
  • posługuje się warsztatem diagnostycznym,
  • wyszukuje informacje korzystając z różnych źródeł, analizuje je i integruje oraz formułuje na ich podstawie krytyczne sądy,
  • prowadzi badania naukowe z jednoczesnym doskonaleniem warsztatu diagnostycznego,
  • pracuje w grupie i kieruje zespołem,
  • formułuje i wyraża własne poglądy dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki i dyscyplin współpracujących,
  • integruje wiedzę z różnych dyscyplin społecznych i humanistycznych oraz stosuje ją w praktyce,
  • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.
 3. Cechuje się kompetencjami społecznymi:
  • wykazuje wrażliwość na problemy edukacyjne,
  • komunikuje się i współpracuje z otoczeniem,
  • podejmuje wyzwania zawodowe i osobiste z uwzględnieniem norm etycznych i zawodowych,
  • wykazuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne o charakterze interdyscyplinarnym i teoretyczno-praktycznym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Dz.U. z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) uprawniające (w zależności od ukończonej specjalności (zgodnie z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami) do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela-pedagoga szkolnego,
 • nauczyciela terapeuty-pedagogicznego,
 • nauczyciela-wychowawcy,
 • nauczyciela przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie.

Absolwent po ukończeniu studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach(na wszystkich poziomach) i placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki społecznej oraz samozatrudnienia. Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Szczegółowe kompetencje zawodowe absolwent uzyskuje w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Niezależnie od specjalności ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny