studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie posiada wiedzę interdyscyplinarną. Nabył on równocześnie wiele umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie działania w kontekście międzynarodowym oraz bikulturowym i multikulturowym, które niezbędne są dla podjęcia pracy na różnorodnych, interesujących stanowiskach pracy, które otwierają mu drogę do kariery zawodowej.

Studenci kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na rozumienie zarówno zjawisk współczesnych, jak i procesów historycznych w zakresie historii politycznej, społecznej, kultury i gospodarczej zachodzących w krajach niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), a także podstawy wiedzy o procesach zachodzących w Republice Czeskiej. Są zdolni do rozumienia międzynarodowych relacji tych krajów, w tym szczególnie ich stosunków z Polską, w przeszłości i współcześnie.

Wiedza o krajach, kulturze i historii społeczeństw niemieckiego obszaru językowego jest dla absolwentów studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich punktem wyjścia dla trafnych analiz i interpretacji problemów tej części Europy oraz do planowania i realizacji działań w tym zakresie nawiązywania, jak też podtrzymywania kontaktów bilateralnych i multilateralnych, obejmującym – co bardzo ważne – szeroko pojmowane stosunki polsko-niemieckie.

Absolwent, który otrzymał możliwość doskonalenia języka niemieckiego i odbycia części zajęć w tym języku, porozumiewa się w nim swobodnie. Zna ponadto i efektywnie stosuje zasady nowoczesnej komunikacji międzykulturowej, toteż w relacjach z Niemcami i przedstawicielami innych narodów tego obszaru językowego potrafi kompetentnie przekazywać komunikaty kierowane do i od swych zleceniodawców.

Dzięki możliwości wyboru studiów w Uniwersytecie Karola w Pradze i współpracy z czeskimi niemcoznawcami, absolwent zyskuje dodatkowy, a przy tym wyjątkowy w skali kraju, wymiar swej sylwetki intelektualnej i zawodowej. Zdobywa bowiem podstawy języka czeskiego oraz fachową wiedzę o czeskiej polityce, kulturze i społeczeństwie w wymiarze historycznym i współczesnym. Potrafi rozciągać swe kompetencje niemcoznawcze na analizę problematyki czeskiej i czesko-niemieckiej oraz na praktyczne działanie w tym obszarze.

W warunkach integrującej się Europy tego rodzaju „trilateralna” kompetencja – łatwa przy tym do rozszerzenia w drodze własnych studiów na Słowację – będzie niezmiernie przydatna z profesjonalnego punktu widzenia. Absolwenci studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich, których wiedza, umiejętności i kompetencje dostosowane są do tego rodzaju potrzeb, będą posiadali kompetencje umożliwiające staranie się o pracę i podejmowanie pracy jako analitycy, dziennikarze, urzędnicy wydziałów współpracy z zagranicą w administracji terytorialnej i samorządowej, specjaliści w korporacjach i firmach oraz rządowych i pozarządowych organizacjach, współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Celem studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, sprawiające, że może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podejmować pracę o charakterze urzędniczym, menadżerskim, która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi, a także polsko-czeskimi.

Liczba tego typu miejsc pracy stale wzrasta, ponieważ:

  • rośnie rola RFN w Unii Europejskiej i w świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów);
  • wzrasta liczba partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty z ośrodkami niemieckimi, austriackimi i czeskimi, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli);
  • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski – na terenie Polski inwestuje wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji). Wzrasta znaczenie kontaktów handlowych z Republiką Czeską;
  • pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich relatywnie powiększa się, jeśli wziąć pod uwagę współpracę Polski z Austrią i Szwajcarią i Republiką Czeską.

Dodatkowo, wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów w Pradze i w ramach współpracy z czeskimi nauczycielami akademickimi i studentami, czynią absolwenta studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie specjalistą w zakresie niemcoznawstwa i pożądanym pracownikiem.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia podyplomowe i studia trzeciego stopnia

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki