Publikujemy najnowsze zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/2020
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 20 maja 2020 roku

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), rozporządzenia MNiSW z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 861) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Utrzymuje się ograniczenie w dostępie do budynków Uczelni dla osób z zewnątrz z zastrzeżeniem §3, §7 i §8 niniejszego Zarządzenia.
 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy podmiotów zewnętrznych realizujących usługi, dostawy oraz roboty budowlane na rzecz Uczelni.
 3. Zaleca się dalsze stosowanie środków teleinformatycznych w celu kontaktowania się pracowników ze sobą oraz ze studentami i doktorantami.
 4. W przypadku konieczności wykorzystania komunikacji papierowej zalecane jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum.

 

§ 2

Do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje zakaz:

 1. organizacji konferencji i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w formie innej niż zdalna (online), wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne w budynkach Uniwersytetu;
 2. organizacji służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych przez pracowników, doktorantów i studentów, a służbowe wyjazdy krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych;
 3. organizacji przyjazdów gości zagranicznych.

 

§ 3

Od 20 maja 2020 r. dopuszcza się organizowanie w salach gimnastycznych Centrum Sportu i Rekreacji treningów sekcji sportowych AZS działających w naszej Uczelni, na warunkach określonych przez Dyrektora CSiR, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS.

 

§ 4

W zakresie działalności naukowej i kulturalnej studentów oraz doktorantów, zaleca się:

 1. wstrzymanie do 31 sierpnia 2020 r. organizacji wszelkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych oraz naukowych (tj. koncertów, konferencji, warsztatów, spotkań, i.in.), zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ministra Zdrowia, za wyjątkiem wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
 2. organizowanie działalności Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów i organizacji studenckich działających w Uczelni z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
 3. podejmowanie przez organy kolegialne Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów uchwał w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych Uczelni oraz umożliwienie prowadzenia w ten sposób wyborów do organów Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

 

§ 5

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt bezpośredni kandydata na studia i do szkoły doktorskiej z innymi kandydatami i przedstawicielami Uczelni. Komunikacja z kandydatami powinna być prowadzona w formie elektronicznej lub telefonicznej.

 

§ 6 

 1. Z dniem 1 czerwca 2020 r. przywraca się sposób świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującymi warunkami świadczenia pracy, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy uwzględniających aktualny stan zagrożenia COVID 19, w szczególności:
  1. poszczególne stanowiska pracy w jednostkach administracji Uczelni powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła minimum 1,5 metra;
  2. w przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, należy zastosować środki ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbice) lub wprowadzić system pracy zdalnej naprzemiennej;
  3. w przypadku sytuacji, gdy konieczny będzie kontakt z interesariuszami istotne jest zapewnienie zabezpieczenia pracowników zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej lub bezpośredni przełożony mogą zdecydować o pracy zdalnej lub innych godzinach pracy podległych pracowników, szczególnie w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem pracowników, zgodnie z zasadami pracy zdalnej określonymi w Komunikacie Nr KU/K.0201-3/2020 Kanclerza z dnia 20 marca 2020 roku.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do tworzenia i aktualizowania na bieżąco harmonogramów pracy poszczególnych pracowników administracyjnych i publikowania ich w kalendarzu dostępnym w Intranecie.

 

§ 7

 1. Jednostki organizacyjne prowadzące obsługę studentów, doktorantów, pracowników, a także osób z zewnątrz, zobowiązane są do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa:
  1. wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, obsługę należy jeśli to możliwe realizować w sposób zdalny;
  2. zachowanie zalecanej przepisami odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu;
  3. prowadzenie rejestru osób odwiedzających (data, imię, nazwisko, numer telefonu i adres email);
  4. należy udostępnić płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi;
  5. wymagane jest zasłanianie ust i nosa przez studentów, doktorantów, pracowników i pozostałe osoby oraz zakładanie rękawiczek jednorazowych;
  6. zaleca się przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu się dla uniknięcia kolejek i gromadzenia się;
  7. stanowiska przyjęć i wyposażenie powinny być systematycznie dezynfekowane w godzinach przyjęć;
  8. zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń.
 2. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek dotyczy osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania.

 

§ 8 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Uniwersytetu prowadzą działalność zgodnie z zawartą umową oraz z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne ministerstwo oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 9

 1. Zaleca się używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.).
 2. Odpowiedzialność za wdrożenie zasad bezpieczeństwa w poszczególnych jednostkach ponoszą ich kierownicy.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak