Publikujemy najnowszy Komunikat Pani Kanclerz:

Komunikat Nr KU/K.0201-6/2020
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie: Zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19
na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

Ustalam poniższe zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19:

I. Zasady dotyczące pracowników, studentów i doktorantów

Pracownik Uczelni/student/doktorant, który zaobserwuje u siebie wystąpienie objawów wskazujących na zakażenie COVID-19 jest zobowiązany:

1. jeśli przebywa poza Uczelnią:

 • pozostać w domu,
 • skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub odziałem zakaźnym – wykaz w Załączniku Nr 1,
 • poinformować odpowiednio: bezpośredniego przełożonego/Centrum Obsługi Studenta/Biuro Szkoły Doktorskiej drogą mailową,

2. jeśli przebywa w Uczelni:

 • poinformować odpowiednio: bezpośredniego przełożonego/Centrum Obsługi Studenta/Biuro Szkoły Doktorskiej i stosować się do jego zaleceń.

Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego obowiązują zasady postępowania i procedury wewnętrzne Akademickiego Centrum Konferencyjno-Noclegowego.

II. Zasady dotyczące przełożonych pracowników/Centrum Obsługi Studenta/Biura Szkoły Doktorskiej

Bezpośredni przełożony pracownika/Centrum Obsługi Studenta/Biuro Szkoły Doktorskiej po uzyskaniu zgłoszenia od pracownika/studenta/doktoranta o wystąpieniu objawów mogących wskazywać na zakażenie COVID-19 jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację do wiadomości odpowiednio: Kanclerza wysyłając maila na adres: biuro.kanclerza@up.krakow.pl, Prorektora ds. Studenckich wysyłając maila na adres: prorektor.studenci@up.krakow.pl; Dyrektora Szkoły Doktorskiej wysyłając maila na adres: szkola.doktorska@up.krakow.pl oraz do podjęcia następujących działań:

1. jeśli zgłaszający pracownik/student/doktorant zauważył u siebie objawy choroby poza Uczelnią:

 • ustalić potencjalną grupę osób zagrożonych zakażeniem (osoby, z którymi zakażony pracownik/student/doktorant miał kontakt podczas pobytu na Uczelni),

2. jeśli zgłaszający pracownik/student/doktorant zauważył u siebie objawy choroby w Uczelni, to przełożony pracownika/Centrum Obsługi Studenta/Biuro Szkoły Doktorskiej:

 • informuje o tym fakcie Dział Administracyjno-Gospodarczy (tel.: 60-55, 60-56, 60-60, 60-70, 502 256 967), który podejmuje czynności, o których mowa w pkt. III,
 • ustala potencjalną grupę osób zagrożonych zakażeniem (osoby, z którymi zakażony pracownik/student/doktorant miał kontakt podczas pobytu na Uczelni, m.in. pracowników, interesariuszy, dostawców, serwisantów, itp.).Pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli styczność z osobą, u której wystąpiło podejrzenie zakażenia, zobowiązani są pozostać w domu przez okres co najmniej 14 dni. Pracownicy będą, w miarę możliwości, świadczyli pracę zdalnie.

III. Zadania Działu Administracyjno-Gospodarczego

Po otrzymaniu zgłoszenia o wystąpieniu podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 Dział Administracyjno-Gospodarczy:

 • ustala, gdzie znajduje się osoba podejrzewana o zakażenie wirusem,
 • zabezpiecza korytarze i odizolowuje w/w osobę w wyznaczonym w tym celu pomieszczeniu, wykorzystując w tym celu jak najkrótszą trasę, by zminimalizować ryzyko kontaktu z innymi,

Wykaz pomieszczeń w poszczególnych budynkach Uczelni:

 1. Podchorążych 2 – pomieszczenie palarni;
 2. Ingardena 4 – pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem;
 3. Jęczmienna 9 – sala numer 10;
 4. Karmelicka 41 – sala numer 303;
 5. Studencka 5 – sala numer 103;
 6. Mazowiecka 43 – pomieszczenie socjalne (przy sekretariacie);
 7. Stalowe 17 – sala numer 211 (pokój socjalny),
 • kontaktuje się niezwłocznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 • przeprowadza rutynowe sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń oraz obszarów, w których przebywała osoba, u której wystąpiło podejrzenie o zakażenie wirusem COVID-19.

 

                                                                                                                                                                                                            Kanclerz

                                                                                                                                                                                                            mgr Małgorzata Grzelewska

 

Komunikat Pani Kanclerz dotyczący zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie