Zamieszczamy wytyczne Rektora dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w najbliższym czasie.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-56/2020
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 1 września 2020 roku 
w sprawie zasad działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 września 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Utrzymuje się ograniczenie w dostępie do budynków Uczelni dla osób z zewnątrz z zastrzeżeniem §3, §7 i §8 niniejszego zarządzenia.
 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy podmiotów zewnętrznych realizujących usługi, dostawy oraz roboty budowlane na rzecz Uczelni oraz osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez Uczelnię.
 3. Zaleca się dalsze stosowanie środków teleinformatycznych w celu kontaktowania się pracowników ze sobą oraz ze studentami i doktorantami.
 4. W przypadku konieczności wykorzystania komunikacji papierowej zalecane jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum.

§ 2

 1. W Uczelni obowiązuje zakaz:
  1.  organizacji konferencji i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w formie innej niż zdalna (online), wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne w budynkach Uniwersytetu;
  2. organizacji przyjazdów gości zagranicznych.
 2. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość organizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 w formie stacjonarnej lub hybrydowej po spełnieniu wymagań określonych przez GIS oraz uzyskaniu zgody odpowiednio Prorektora ds. Nauki w odniesieniu do konferencji lub Kanclerza w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć.
 3. Dopuszcza się możliwość wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UP wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych oraz po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.
 4. Wyjazdy, o których mowa w ust. 2 możliwe są jedynie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny i mogą odbywać się wyłącznie z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i krajach tranzytowych.
 5. Ogranicza się służbowe wyjazdy krajowe do bezwzględnie koniecznych. Zgodę na wyjazd wyraża odpowiedni Prorektor lub Kanclerz zgodnie z kompetencjami.

§ 3

Dopuszcza się organizowanie w salach gimnastycznych Centrum Sportu i Rekreacji treningów sekcji sportowych AZS działających w naszej Uczelni, na warunkach określonych przez Dyrektora CSiR, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS.

§ 4

W zakresie działalności naukowej i kulturalnej studentów oraz doktorantów, nadal zaleca się:

 1. wstrzymanie do odwołania organizacji wszelkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych oraz naukowych (tj. koncertów, konferencji, warsztatów, spotkań, i.in.), zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ministra Zdrowia, za wyjątkiem wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
 2. organizowanie działalności Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów i organizacji studenckich działających w Uczelni z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
 3. podejmowanie przez organy kolegialne Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów uchwał w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych Uczelni oraz umożliwienie prowadzenia w ten sposób wyborów do organów Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

§ 5

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt bezpośredni kandydata na studia i do szkoły doktorskiej z innymi kandydatami i przedstawicielami Uczelni. Komunikacja z kandydatami powinna być prowadzona w formie elektronicznej lub telefonicznej.

§ 6

 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę zgodnie z obowiązującymi warunkami świadczenia pracy, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy uwzględniających aktualny stan zagrożenia COVID 19, w szczególności:
  1. poszczególne stanowiska pracy w jednostkach administracji Uczelni powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła minimum 1,5 metra;
  2. w przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, należy zastosować środki ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbice) lub wprowadzić system pracy zdalnej naprzemiennej;
  3. w przypadku sytuacji, gdy konieczny będzie kontakt z interesariuszami istotne jest zapewnienie zabezpieczenia pracowników zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej lub bezpośredni przełożony mogą zdecydować o pracy zdalnej lub innych godzinach pracy podległych pracowników, szczególnie w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem pracowników, zgodnie z zasadami pracy zdalnej określonymi w Komunikacie Nr KU/K.0201-3/2020 Kanclerza z dnia 20 marca 2020 roku.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do tworzenia i aktualizowania na bieżąco harmonogramów pracy poszczególnych pracowników administracyjnych i publikowania ich w kalendarzu dostępnym w Intranecie.

§ 7

 1. Jednostki organizacyjne prowadzące obsługę studentów, doktorantów, pracowników, a także osób z zewnątrz, zobowiązane są do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa:
  1. wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, obsługę należy jeśli to możliwe realizować w sposób zdalny;
  2. zachowanie zalecanej przepisami odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu;
  3. prowadzenie rejestru osób odwiedzających (data, imię, nazwisko, numer telefonu i adres email);
  4. należy udostępnić płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi;
  5. wymagane jest zasłanianie ust i nosa przez studentów, doktorantów, pracowników i pozostałe osoby oraz zakładanie rękawiczek jednorazowych;
  6. zaleca się przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu się dla uniknięcia kolejek i gromadzenia się;
  7. stanowiska przyjęć i wyposażenie powinny być systematycznie dezynfekowane w godzinach przyjęć;
  8. zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń.
 2. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek dotyczy osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania.

§ 8

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Uniwersytetu prowadzą działalność zgodnie z zawartą umową oraz z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne ministerstwo oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 9

 1. Zaleca się używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.).
 2. Odpowiedzialność za wdrożenie zasad bezpieczeństwa w poszczególnych jednostkach ponoszą ich kierownicy.

 

 § 10

Traci moc zarządzenie nr R/Z.0201-38/2020 Rektora z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 20 maja 2020 roku.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-56/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zasad działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 września 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19