Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie chce wyznaczać trendy nie tylko w nauce, lecz także w myśleniu o nowoczesnej instytucji. Z tych powodów powstał nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, który stanowić będzie jedno z głównych narzędzi kreowania marki uczelni. Jego nadrzędnym celem jest spójny język wizualny wszystkich jednostek. Wpłynie on w znaczącym stopniu na skuteczną komunikację z odbiorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Księga znaku

To kompendium prezentujące najważniejsze zasady identyfikacji wizualnej.

Nowa identyfikacja wizualna (księga znaku)

 

Szablony i wzory

Aby zachować spójność materiałów graficznych powstających w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, opracowany został zestaw szablonów i wzorów plików do wykorzystania. W skład zamieszczonych materiałów wchodzą:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na wdrożenie nowego systemu przewiduje okres przejściowy, w którym będzie istniała możliwość wykorzystania przygotowanych już wcześniej materiałów promocyjnych, aż do czasu wyczerpania nakładu, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. W tym okresie funkcjonować będą elementy zarówno starej, jak i nowej identyfikacji wizualnej.

 

Wsparcie Działu Promocji

Za udostępnianie, wsparcie we wdrożeniu i konsultacje w zakresie prawidłowego wykorzystania systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odpowiada Dział Promocji (Uchwała nr 6.30.01.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 30 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Wszystkie materiały sporządzane przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni muszą być przygotowywane zgodnie ze standardami systemu identyfikacji wizualnej określonej w „Księdze znaku”.

Projekty graficzne (w wersji elektronicznej) wszystkich materiałów zawierających logo Uczelni wymagają akceptacji pod względem zgodności ze standardami systemu identyfikacji wizualnej przez upoważnionego pracownika Działu Promocji.

W związku z tym uruchomiony został adres mailowy identyfikacja@up.krakow.pl, na który należy przesyłać projekty materiałów promocyjnych wymagających zatwierdzenia. Odpowiedź zostanie udzielona w możliwie krótkim czasie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych.