Konferencja naukowo-dydaktyczna „Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”

Kategoria
Nauka
Termin
10 września 2018 - 12 września 2018
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - Karmelicka 41, 31-128 Kraków
E-mail
konferencja.ptn2018@gmail.com

Miejsce obrad:

 • Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
 • Instytut Neofilologii UP, ul. Karmelicka 41
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, ul. Grodzka 64

Organizatorzy:

 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Tematem wiodącym konferencji będzie problematyka związana z ocenianiem i ewaluacją. Te nieodłączne komponenty procesu uczenia się i nauczania języków obcych stanowią ważny i rozległy obszar badawczy. Trafne, rzetelne i obiektywne określanie stopnia opanowania umiejętności językowych, które umożliwia przekazanie uczącym się właściwej informacji zwrotnej, jest bowiem istotne nie tylko w przypadku egzaminów wysokiej stawki, lecz także w codziennej pracy dydaktycznej. Ważne jest zatem, by stosowane narzędzia pomiaru, tradycyjne czy też alternatywne, były adekwatne do wyznaczonych celów i odpowiednie do danego kontekstu dydaktycznego.

Problematykę ewaluacji rozumiemy szeroko jako obejmującą wszelkie badania służące ocenie rezultatów i efektywności działań dydaktycznych oraz podejmowaniu decyzji mających na celu doskonalenie procesu kształcenia. Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów i/lub tematów warsztatów, które byłyby związane z tematyką konferencji i wpisywałby się w następujące sekcje problemowe:

 • ocenianie w polskim systemie edukacji;
 • ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące;
 • ocenianie w nauczaniu zdalnym;
 • ocenianie w nauczaniu języka obcego dla potrzeb specjalistycznych;
 • ocenianie stopnia opanowania działań językowych;
 • ocenianie stopnia opanowania kompetencji lingwistycznych, pragmalingwistycznych i socjolingwistycznych;
 • rola efektu zwrotnego w procesie oceniania;
 • znaczenie czynników afektywnych czynników w procesie oceniania;
 • alternatywne formy oceniania;
 • samoocena;
 • indywidualizacja oceniania a specjalne potrzeby uczących się, w tym migrantów;
 • certyfikacja znajomości języków obcych;
 • odniesienie egzaminów certyfikatowych do skali biegłości ESOKJ;
 • badania efektywności procesu kształcenia, w tym ewaluacja materiałów nauczania.
 • ocena jakości procesu kształcenia.
 
 

Wspierane przez iCagenda