Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Deliberacja w procesie planowania polityk publicznych. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość”

Deliberacja_w-procesie-planowania-polityk-publicznych
Kategoria
Nauka
Termin
24 września 2020 - 25 września 2020
Miejsce
Zamek Królewski w Niepołomicach - Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice

 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń badawczych na temat wieloaspektowego fenomenu governance, rozumianego między innymi jako współrządzenie, rządzenie (ew. zarządzanie) wielopasmowe (wielopoziomowe). Skuteczne włączanie rosnącej liczby interesariuszy (stakeholders) spraw publicznych w procesy wypracowywania i podejmowania decyzji stanowi jedno z istotniejszych zadań dla współczesnych demokracji. Jest to zarazem niezbędny warunek nowoczesnego i efektywnego zarządzania publicznego – zalecanego przez instytucje międzynarodowe i stopniowo utrwalanego w normach kulturowych, wzorcach proceduralnych oraz działaniach praktycznych – konkretnych i lokalnie usadowionych. Planowanie polityk publicznych to jedna z kluczowych składników tzw. polityki publicznej opartej na dowodach (evidence based policy). W modelu tym, mającym bezpośrednie zastosowanie w praktyce, poszukuje się rozwiązań pomagających radzić sobie z zalewem informacji w praktycznych warunkach wdrażania konkretnych programów sektorowych polityk publicznych. Z tego też powodu celem operacyjnym projektu jest wyodrębnienie i modelowa konceptualizacja tych wątków analizy planowania w politykach publicznych, które mogą przybrać postać deliberacyjną. Deliberację charakteryzują cztery główne cechy: (1) perswazyjny sposób doboru argumentów, (2) orientacja na osiągnięcie konsensusu, (3) publiczny i przejrzysty charakter dyskursu oraz (4) otwarty do niego dostęp. Deliberacja buduje tym samym zaangażowanie społeczne (wzmaga partycypację), rozwija wielostronną komunikację oraz prowadzi do jednostkowego, grupowego oraz organizacyjnego uczenia się, dzięki któremu możliwe jest nie tylko wspólne wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań (współdecydowanie, współrządzenie), ale także wspólna kreacja nowej wiedzy. Podążając za wskazówkami Komisji Europejskiej pragnęlibyśmy poddać wspólnej weryfikacji zakres obowiązywania, na szczeblu krajowym i lokalnym, pięciu zasad dobrego rządzenia, to jest otwartości, partycypacji, odpowiedzialności, efektywności i spójności, które stanowić mają kluczowe składniki modelowania polityki publicznej zgodnie z ideą governance.

Organizatorzy
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Międzynarodowy Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka (Czechy)
Wydział Prawa Uniwersytetu w Foggi (Włochy)
Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania)

 
 

Wspierane przez iCagenda