Seminarium eksperckie „Polskie uczelnie wyższe na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji. Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów”

Seminarium-eksperckie-Polskie-uczelnie-wyższe-na-rzecz-odpowiedzialnej-konsumpcji
Kategoria
Wydarzenie
Termin
18 czerwca 2020 10:00 - 15:00
Miejsce
online
Telefon
+48 22 624 17 27
E-mail
redakcja@monde-diplomatique.pl

 

Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO) i „Le Monde Diplomatique edycja polska” wraz ze współorganizatorami – Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Electronics Watch i partnerami – Studenckim Kołem Naukowym Ekonomii Politycznej SGH oraz Kołem Naukowym Instytutu Politologii zapraszają na seminarium dedykowane problematyce zrównoważonych zamówień publicznych dotyczących elektroniki, prowadzonych przez uczelnie wyższe.

Odpowiedzialna konsumpcja jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na jakość życia osób związanych z łańcuchem produkcji towarów (w tym sprzętu elektronicznego) oraz na stan środowiska naturalnego. Szczególną rolę odgrywają tutaj podmioty sektora publicznego, w tym uczelnie wyższe. Biorąc pod uwagę, że wartość zamówień publicznych w Polsce w 2018 roku wyniosła 9,55% PKB, świadome wybory konsumenckie, dokonywane w ramach zrównoważonych zamówień publicznych, mogłyby być istotnym narzędziem zmiany. Niestety, pomimo sprzyjającego kontekstu prawnego nie są one wykorzystywane w Polsce w zadowalającym zakresie.

Warto zauważyć, że nie jest możliwe pogodzenie etosu akademickiego, zakorzenionego w wolności i dążeniu do prawdy oraz deklaracji bycia uczelnią społecznie odpowiedzialną z takim podejściem do zamówień publicznych, które nie uwzględnia zrównoważonych aspektów społecznych i środowiskowych.

Mając świadomość wielowymiarowości problemów z wdrażaniem zrównoważonych zamówień publicznych, chcemy wspólnie zastanowić się nad możliwościami skutecznego stawienia im czoła. Podczas seminarium korzystać będziemy z przykładów rozwiązań stosowanych przez uczelnie wyższe i organizacje społeczne z Europy, będziemy dzielić się także dobrymi praktykami z Polski – do czego serdecznie zachęcamy.

Cele seminarium:

  • Wzrost świadomości i wiedzy, dotyczącej zrównoważonych zamówień publicznych (w szczególności w zakresie sprawiedliwej elektroniki z uwzględnieniem perspektywy relacji globalna Północ – globalne Południe),
  • Wskazanie i omówienie narzędzi umożliwiających uwzględnienie kwestii społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych (w szczególności w zakresie sprawiedliwej elektroniki z uwzględnieniem perspektywy relacji globalna Północ – globalne Południe),
  • Zainspirowanie do wypracowania i wprowadzania bardziej zrównoważonego podejścia do zamówień publicznych na polskich uczelniach wyższych poprzez pokazanie i omówienie dobrych praktyk (Polska, doświadczenia zagraniczne) oraz refleksję nad możliwością ich implementacji.

Uświadomienie korzyści płynących z udziału uczelni wyższych w sieciach ułatwiających wymianę doświadczeń oraz organizacjach łączących różnych interesariuszy, które wspierają zamawiających w zakresie monitorowania przestrzegania warunków zawartych w umowie a dotyczących respektowania praw człowieka i kwestii środowiskowych (np. Electronics Watch).

Cel długofalowy:
Zwiększenie udziału zrównoważonych zamówień publicznych w zamówieniach publicznych na polskich uczelniach wyższych.

Program seminarium
Rejestracja na seminarium

Kontakt:
Stefan Zgliczyński, tel. 22 624 17 27, e-mail: redakcja@monde-diplomatique.pl
w tytule wiadomości prosimy wpisać: Seminarium eksperckie z cyklu: Sprawiedliwa elektronika 18 czerwca 2020 (z kopią na adres: aleksandra.wardak@igo.org.pl, tel. 783 341 243).

 
 

Wspierane przez iCagenda