Nowelizacja Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2014–2022

 

Szanowni Państwo,
znowelizowana Strategia Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki i cele, jakie w najbliższych latach będzie realizowała uczelnia zgodnie z nową Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce nazwaną Konstytucją dla Nauki.

Współczesne polskie uniwersytety to dynamicznie rozwijające się instytucje zarówno pod względem badawczym, jak i dydaktycznym. Nasz Uniwersytet, jako najstarsza uczelnia w Polsce kształcąca nauczycieli, chce dołączyć do elitarnego grona uniwersytetów badawczych, stąd też podejmujemy wiele działań ukierunkowanych na osiągnięcie jak najlepszych wyników.

Doskonałość naukowa i nowa jakość kształcenia to główne cele strategiczne, które będziemy mogli realizować między innymi dzięki zmianom strukturalnym, jakie czekają uniwersytet. Najistotniejsze z nich to utworzenie Wydziałów Dziedzinowych i Szkoły Doktorskiej oraz Instytutów, których składowe stanowić będą Katedry, zajmujące się kształceniem studentów.

Chcemy stworzyć warunki, w których nastąpi przesunięcie aktywności w kierunku prowadzenia badań naukowych, co umożliwi nam pozyskiwanie większych środków finansowych na ten cel. Równolegle będziemy realizowali niezwykle istotną część naszej misji – kształcenie nauczycieli na najwyższym poziomie. Oddzielenie nauki od dydaktyki zapewni sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu, podkreślając jednocześnie charakter uczelni związany z przygotowaniem do pracy nowoczesnej kadry pedagogicznej.

W Strategii Rozwoju uczelni, wyznaczającej najważniejsze cele i obszary działania, uwzględniamy zarówno treści ściśle związane z aspektami nauki oraz kształcenia, jak i wszechstronnym rozwojem Uniwersytetu. Będziemy poszerzali kontakty z biznesem, współpracowali z zagranicznymi uniwersytetami, dbali o propagowanie kultury i sztuki. Chcemy, aby Uniwersytet Pedagogiczny skutecznie wszedł w trwałą symbiozę z otoczeniem społecznym oraz kulturowym.

Jak powszechnie wiadomo, podstawą każdej instytucji są ludzie, a nowoczesne zarządzanie placówką powinno uwzględniać postulowane przez pracowników potrzeby. Stąd też Strategia uwzględnia plany poszerzania kompetencji pracowniczych oraz szkolenia zawodowe. Mając na uwadze dobro pracowników i uczelni, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i ogólnym, zachęcam Państwa do zapoznania się z nowelizacją Strategii Rozwoju na lata 2014–2022.

Nowelizacja Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2014–2022